https://www.singaporeflyer.com/en https://www.singaporeflyer.com/en/ticket/juice-wellness https://www.singaporeflyer.com/en/ticket/ah-guo-meet-and-greet https://www.singaporeflyer.com/en/ticket/residents-family-bundle https://www.singaporeflyer.com/en/ticket/165-sky-dining https://www.singaporeflyer.com/en/ticket/singapore-flyer-and-time-capsule-tickets https://www.singaporeflyer.com/en/ticket/singapore-sling-experience https://www.singaporeflyer.com/en/ticket/premium-champagne-experience https://www.singaporeflyer.com/en/private-capsules https://www.singaporeflyer.com/en/gift-certificate https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/sky-view-pavilion https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/daily-kopi https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/flyer-lounge https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/gelatissimo https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/juicei-je https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/plume https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/red-chillies https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/singapore-flyer-gifts https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/odf-gallery https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/dei https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/gocycling https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/flight-experience https://www.singaporeflyer.com/en/dine-shop-play/whimsical-reality https://www.singaporeflyer.com/en/private-capsule/solemnisation-packages https://www.singaporeflyer.com/en/meetings-events/flyer-event-hall https://www.singaporeflyer.com/en/meetings-events/greek-theatre https://www.singaporeflyer.com/en/meetings-events/sky-deck https://www.singaporeflyer.com/en/meetings-events/sky-view-pavilion https://www.singaporeflyer.com/en/meetings-events/flyer-lounge https://www.singaporeflyer.com/en/contact-us-for-venue-hire https://www.singaporeflyer.com/en/what-s-on https://www.singaporeflyer.com/en/partners https://www.singaporeflyer.com/en/membership https://etickets.singaporeflyer.com/webstore/shop/viewItems.aspx?cg=B2CEN&c=SFTC https://www.singaporeflyer.com/en/terms-and-conditions https://www.singaporeflyer.com/en/privacy-policy https://www.singaporeflyer.com/en/about-singapore-flyer https://www.singaporeflyer.com/en/careers https://www.singaporeflyer.com/en/guest-information https://www.singaporeflyer.com/en/amenity/getting-to-singapore-flyer https://www.singaporeflyer.com/en/faqs https://www.singaporeflyer.com/cn https://www.singaporeflyer.com/cn/ticket/juice-wellness https://www.singaporeflyer.com/cn/ticket/ah-guo-meet-and-greet https://www.singaporeflyer.com/cn/ticket/residents-family-bundle https://www.singaporeflyer.com/cn/ticket/165-sky-dining https://www.singaporeflyer.com/cn/ticket/singapore-flyer-and-time-capsule-tickets https://www.singaporeflyer.com/cn/ticket/singapore-sling-experience https://www.singaporeflyer.com/cn/ticket/premium-champagne-experience https://www.singaporeflyer.com/cn/private-capsules https://www.singaporeflyer.com/cn/gift-certificate https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/sky-view-pavilion https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/daily-kopi https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/flyer-lounge https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/gelatissimo https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/juicei-je https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/plume https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/red-chillies https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/singapore-flyer-gifts https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/odf-gallery https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/dei https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/gocycling https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/flight-experience https://www.singaporeflyer.com/cn/dine-shop-play/whimsical-reality https://www.singaporeflyer.com/cn/private-capsule/solemnisation-packages https://www.singaporeflyer.com/cn/meetings-events/flyer-event-hall https://www.singaporeflyer.com/cn/meetings-events/greek-theatre https://www.singaporeflyer.com/cn/meetings-events/sky-deck https://www.singaporeflyer.com/cn/meetings-events/sky-view-pavilion https://www.singaporeflyer.com/cn/meetings-events/flyer-lounge https://www.singaporeflyer.com/cn/contact-us-for-venue-hire https://www.singaporeflyer.com/cn/what-s-on https://www.singaporeflyer.com/cn/partners https://www.singaporeflyer.com/cn/membership https://etickets.singaporeflyer.com/Webstore/shop/ViewItems.aspx?CG=B2CCN&C=SFTCCN https://www.singaporeflyer.com/cn/terms-and-conditions https://www.singaporeflyer.com/cn/privacy-policy https://www.singaporeflyer.com/cn/about-singapore-flyer https://www.singaporeflyer.com/cn/careers https://www.singaporeflyer.com/cn/guest-information https://www.singaporeflyer.com/cn/amenity/getting-to-singapore-flyer https://www.singaporeflyer.com/cn/faqs
阿果见面会
Ah Guo Meet and Greet
ah-guo-meet-and-greet

踏入新加坡绘本作者、插画家李高豐(亲切地称为阿果)迷人的领域,他的奇妙水彩插画已经装点了许多全国范围的合作。在“旋转奇趣”内的插画展中,跟随童书大师进行一次亲密的导览之旅。

报名截止日期为6月8日,赶快预订!

您的阿果见面会门票包括:

https://www.singaporeflyer.com/storage/tickets/May2024/9mFDHyj2VVq5AMazZtv6.png